sierpień 2018

Dlaczego nie wychodzi Ci w życiu i jak to zmienić?

Skąd się wzięły Twoje problemy? To niesamowite, jak wielu dorosłych ludzi ma problemy wynikające z tego, jak byli traktowani przez rodziców. Dziecko nie rozumie czy to co robi wobec niego rodzic jest dobre czy złe, zakłada, że jest to słuszne, bo kocha swojego rodzica i nie mieści mu się w głowie, że mógłby je skrzywdzić.

Dlaczego nie wychodzi Ci w życiu i jak to zmienić? Read More »

11 tipów jak zwiększyć konwersję potencjalnych klientów na płacących

Jeśli na swojej stronie internetowej zbierasz leady, poprzez formularz kontaktowy lub aplikacje typu „zostaw numer oddzwonimy”, to wiesz, że często osoby, które w pierwszej chwili były zainteresowane, podczas kontaktu telefonicznego po pewnym czasie już nie mają tak dużej motywacji zakupowej. Jeśli klienci wysyłają do Ciebie zapytania mailem, to im więcej czasu minie od pierwszego kontaktu, tym

11 tipów jak zwiększyć konwersję potencjalnych klientów na płacących Read More »

Największy sekret Telezakupów Mango

Największy sekret wszechświata W jednej z książek przeczytałem kiedyś, że jeśli chcesz osiągnąć swoje cele, musisz pomóc odpowiedniej liczbie ludzi osiągnąć ich cele. Można powiedzieć inaczej – jeśli chcesz zostać bogaty, musisz pomoc odpowiedniej liczbie ludzi stać się bogatymi. I gdy się nad tym dobrze zastanowisz, to okaże się, że to jest właśnie największy sekret,

Największy sekret Telezakupów Mango Read More »

Jak sprzedawać bez wciskania?

Dla ludzi sprzedaży wiadome jest, że każda ich rozmowa z klientem to szansa na sprzedanie: siebie, produktu, firmy, branży. Rozumieją, że występując w przebraniu sprzedawcy przypominają wilka w owczej skórze, który zakradł się na halę, przechadza się między owcami i próbuje im wmówić, że wpadł tylko dlatego, że miał blisko, i że przypadkiem, i że

Jak sprzedawać bez wciskania? Read More »

Jak sprzedawać w call center? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.2

Dziś opo­wiem Ci o kolej­nych 5 tech­ni­kach, które w mojej oce­nie są jed­nymi z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów doko­ny­wa­nia sprze­daży przez tele­fon. A więc sia­damy w fotelu, zapi­namy pasy i star­tu­jemy! Ten wpis jest kon­ty­nu­acją wpisu o tech­ni­kach sprze­daży dostęp­nego pod tym lin­kiem. 6. Tech­nika dozo­wa­nia oferty Tech­nika ta była jedną z moich ulu­bio­nych, w cza­sach kiedy sprze­da­wa­łem na słu­chawce. Pole­gała ona na tym, że ni­gdy nie

Jak sprzedawać w call center? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.2 Read More »

Jak sprzedawać przez telefon? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.1

333 zł/h pracy Temat sze­roki jak rzeka, o któ­rym z pew­no­ścią napi­sano już wiele ksią­żek, arty­ku­łów, publi­ka­cji. Wyda­wać się może, że powie­dziano już wszystko, choć jak to zwy­kle bywa, zawsze oka­zuje się, że można napi­sać coś jesz­cze. Podob­nie jest i w tym tema­cie. Sprze­daż, wg opi­nii róż­nych fachow­ców, będzie naj­le­piej opła­ca­nym zawo­dem w XXI. Pow­staje coraz wię­cej firm, mod­nych dziś

Jak sprzedawać przez telefon? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.1 Read More »

Jak zarządzać pokoleniem Y, żeby chcieli pracować w Twojej firmie?

Dla pokolenia naszych rodziców praca była sensem życia, celem samym w sobie, panował etos pracy, szef był niekwestionowanym autorytetem, którego należało słuchać i wykonywać jego polecenia. Świat się zmienił. Dla pokolenia Y, czyli urodzonych pomiędzy 1980 a 1995 rokiem i Z, czyli urodzonych po roku 1995, praca nie jest sensem życia, jest tym, co muszą

Jak zarządzać pokoleniem Y, żeby chcieli pracować w Twojej firmie? Read More »